ArvalAuto.sk

Všeobecné podmienky aukcie

Všeobecné podmienky ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. pre predaj ojazdených motorových vozidiel na základe internetovej aukcie

 

1. Základné pojmy

1.1.

"ARVAL" sa rozumie spoločnosť ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, IČO 35 890 487, oprávnená podnikať v oblasti nákupu a predaja motorových vozidiel, ktorá má postavenie predávajúceho.

 

1.2.

"Kupujúcim" je právnická či fyzická osoba, takisto oprávnená na podnikanie v oblasti nákupu a predaja motorových vozidiel či na sprostredkovanie v oblasti nákupu a predaja motorových vozidiel. Podľa obchodného zákonníka všetky preventívne opravy alebo údržby sú nákladom pre kupujúceho. Poškodenie vozidla nebude opravené, vozidlo sa predáva bez záruky!

 

1.3.

"Vozidlom" sa rozumie ojazdené motorové vozidlo určené na prevádzku na pozemných komunikáciách vo vlastníctve spoločnosti ARVAL. Vozidlo je možné 24 hodín pred začatím aukcie fyzicky obhliadnúť. Vozidlo sa predáva v stave v akom stojí a leží, bez záruky!

 

1.4.

"Partnerom" sa rozumie podnikateľský subjekt registrovaný v evidencii ARVAL, ktorý má záujem kúpiť jedno či viac Vozidiel, ktoré sú alebo budú ponúkané v Internetovej aukcii.

 

1.5.

"Internetovou aukciou" sa rozumie postup ARVAL pri ponukách Vozidiel na predaj Partnerom, ktorí nie sú spotrebiteľmi, pri podávaní návrhov kúpnych zmlúv Partnermi a výbere Kupujúcich zo strany ARVAL.

 

1.6.

"Kúpnou cenou" sa rozumie cena, ktorú Partner v rámci aukcie ponúkol za kúpu Vozidla a ktorú potvrdil ARVAL.

 

2. Návrh kúpnej zmluvy

2.1.

Pokiaľ je pod prístupovým menom a heslom Partnera pri konkrétnom Vozidle, ponúkanom v Internetovej aukcii, zadaná cenová ponuka, má sa zato, že dotyčný Partner predložil ARVAL okamžikom takého zadania návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, čím sa zaväzuje Vozidlo od ARVAL za navrhnutú cenu podľa týchto Všeobecných podmienok odkúpiť. Partner je svojou predloženou ponukou viazaný a je oprávnený iba kedykoľvek do ukončenia aukcie ponúkanú cenu zvýšiť; zníženie ceny nie je prípustné.

 

 

2.2.

Predmetom kúpnej zmluvy je Vozidlo so všetkými súčasťami a príslušenstvom v stave, ako v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy stojí a leží, teda aj so všetkými prípadnými zjavnými či skrytými vadami. Vzhľadom na skutočnosť, že predmetom predaja sú použité vozidlá, ARVAL neposkytuje žiadnu záruku na Vozidlo s výnimkou prípadne trvajúcich záruk, poskytovaných na Vozidlo už jeho výrobcom či pôvodným predajcom. Takéto záruky, pokiaľ existujú, budú uvedené v preberacom protokole. Vyššie uvedené platí i pre prípad, kedy Kupujúci nevyužil možnosť vozidlo si osobne a fyzicky prehliadnuť.

 

 

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1.

ARVAL bez zbytočného odkladu po uplynutí termínu pre podávanie cenových ponúk, teda po uzavretí aukcie, rozhodne, či uzatvorí kúpnu zmluvu s Partnerom, ktorý predložil najvyššiu cenovú ponuku, alebo či Vozidlo na základe predložených ponúk z dôvodu nízkych ponúkaných cien nepredá; v takom prípade môže ARVAL Vozidlo zaradiť do novej internetovej aukcie či naložiť s ním inak.

 

3.2.

Kúpna zmluva ohľadne konkrétneho Vozidla je uzatvorená okamžikom, kedy ARVAL potvrdí telefonicky alebo elektronickou poštou Kupujúcemu akceptáciu jeho ponuky.

 

3.3.

Kupujúci je povinný zaplatiť Kúpnu cenu na základe kúpnej zmluvy ARVAL do troch dní od jej doručenia; za doručenie kúpnej zmluvy sa považuje aj jej doručenie emailom. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať svoj záväzok k úhrade Kúpnej ceny či jej časti proti akémukoľvek záväzku ARVAL voči Kupujúcemu.

 

3.4.

Nebezpečenstvo škody na Vozidle prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia Vozidla, o čom bude medzi stranami podpísaný preberací protokol. Vlastnícke právo k Vozidlu prechádza na Kupujúceho okamihom zaplatenia celej Kúpnej ceny.

 

3.5.

ARVAL odovzdá Vozidlo vrátane všetkých jeho súčastí, príslušenstva, technického preukazu a ostatných dokladov, potrebných k uskutočneniu zmien v evidencii motorových vozidiel, bez zbytočného odkladu po prechode vlastníctva k Vozidlu podľa dohody s Kupujúcim.

 

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a záverečné ustanovenia

4.1.

ARVAL je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy formou oznámenia zaslaného Kupujúcemu elektronickou poštou alebo faxom v prípade omeškania Kupujúceho s úhradou Kúpnej ceny či jej časti o najmenej 3 pracovné dni; úhradou Kúpnej ceny sa rozumie pripísaní príslušnej čiastky na účet ARVAL. ARVAL je zároveň oprávnený požadovať od Kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z Kúpnej ceny Vozidla vrátane DPH za porušenie jeho záväzku zaplatiť včas Kúpnu cenu Vozidla.

 

4.2.

Po odstúpení od kúpnej zmluvy môže ARVAL akceptovať podľa článku 3.2. ponuku Partnera, ktorý dal ďalšiu najvyššiu ponuku a ktorý sa tak stane Kupujúcim.

 

4.3.

Týmito Všeobecnými podmienkami neupravené práva a povinnosti ARVAL, ako predávajúceho a Kupujúceho sa riadi právnou úpravou Obchodného zákonníka, hlavne úpravou kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

4.4.

Všetky spory vzniknuté z kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa týchto Všeobecných podmienok alebo v súvislosti s ňou (vrátane sporu o jej platnosti) budú podliehať výlučne právomoci Rozhodcovského súdu Slovenskej Republiky a budú ním s konečnou platnosťou vyriešené, a to rozhodcovským senátom podľa pravidiel tohto Rozhodcovského súdu.